پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه امنیت اجتماعی که هدف آن بررسی میزان امنیت اجتماعی (امنیت اجتماعی، عملکرد نیروی انتظامی، قوانین حکومتی) می باشد. تعداد سوال: ۲۵ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره ...
0