پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM) که هدف آن سنجش کیفیت آموزشی از ابعاد مختلف (ادراک دانشجو از یادگیری، ادراک دانشجو از استاد، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، ...
0