پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (1393)

پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (1393)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (۱۳۹۳) که هدف آن بررسي انگيزه زنان از مشاركت در ورزش از ابعاد مختلف (لذت و آرامش، كسب موفقيت و شناخت، ...
0