پرسشنامه انگیزه پیشرفت

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگیزه پیشرفت که هدف آن ارزیابی انگیزه ای پیشرفت در جامعه است. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ...
0