پرسشنامه اهداف توليد به هنگام (JIT)

پرسشنامه اهداف توليد به هنگام (JIT)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اهداف توليد به هنگام (JIT) که هدف آن بررسي ميزان اثربخشي توليد به هنگام از ابعاد مختلف (رقابت پذيري، كارآيي در توليد، صرفه جويي در زمان، مواد و …) ...
0