پرسشنامه جذب پریشانی هیجانی

پرسشنامه جذب پریشانی هیجانی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) با هدف ارزیابی میزان تحمل پریشانی هیجانی از ابعاد مختلف (تحمل، جذب، ارزیابی، تنظیم) تحمل پریشانی، از سازه‌های معمول برای پژوهش در زمینه بی‌نظمی ...
0