پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر که هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد از ابعاد مختلف (معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مالی، حرفه ای) می باشد. تعداد سوال: ۱۶ تعداد ابعاد ...
0