پرسشنامه عادتهای مطالعه (PSSHI)

پرسشنامه عادتهای مطالعه (PSSHI)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عادتهای مطالعه (PSSHI)  هدف:‌ ارزیابی عادتهای مطالعه در افراد از حوزه های مختلف (۱٫ تقسیم بندی زمان، ۲٫ وضعیت فیزیکی، ۳٫ توانایی خواندن، ۴٫ یادداشت کردن، ۵٫ ...
0