پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان ،هدف: بررسی میزان سازمان اطمینان از محیط شیوه تکمیل: لطفا هر یک از عبارات زیر را خوانده و میزان وجود آن در سازمان ...
0