پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) که هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر در افراد مختلف می باشد. تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ ...
0