پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)  که هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده (تمییز خانواده های سالم و بیمار و ارزیابی الگوهای تبادلی موجود بین اعضای خانواده) می باشد. تعداد سوال: ۵۳ شیوه ...
0