پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی با هدف بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل):۳ ...
0