پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان، هدف: ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان تعداد سوال: ۱۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی) ، هدف: بررسی عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (پیشرفت های صنعتی فرهنگ مهاجم، سلب هویت، پرستیژ اجتماعی، ماهواره) می باشد. ...
0