پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بایر

پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بایر

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بایر  ، هدف: ارزیابی عناصر ذهن آگاهی که از ۵ جنبه مختلف (مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه درونی، ...
0