پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی هدف: پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی توسط هاجسون و راچمن (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند هدف: پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) پرسشنامه ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) تعداد سوال: ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكری – عملی) ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی با هدف بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل):۳ ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) با هدف ارزیابی میزان تحمل پریشانی هیجانی از ابعاد مختلف (تحمل، جذب، ارزیابی، تنظیم) تحمل پریشانی، از سازه‌های معمول برای پژوهش در زمینه بی‌نظمی ...
0