کارگاه آموزشی آمیزش درمانی

کارگاه آموزشی آمیزش درمانی

کارگاه سکس تراپی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
کارگاه سکس تراپی بر اساس فرضی روش سکس تراپی (آمیزش درمانی) زوج بر مفهوم واحد زناشویی یا زوج به عنوان موضوع درمان متکی است . روش سکس درمانی ...
8