Cognitive Errors

Cognitive Errors

آموزش خطاهای شناختی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره
دانلود مجموعه آموزش خطاهای شناختی آموزش خطاهای شناختی، الگوهای تفکر اغراق شده یا غیر منطقی هستند که برای فرد نهادینه شده‌اند و باعث وضعیت ناخوشایند روانی فرد مخصوصا ...
0